دل را از پيله ي قهرش بيرون خواهم كشيد

واژه ها را از خواب فراموشي بيدار خواهم كرد

دسته گلي از ياس و باران برايت خواهم چيد

نقش لبخندرا بر چهره ي زيبايت خواهم پاشيد

تا برايت پيام شادباشي بنويسم

نوروز مبارك